• ヨサコイ株式会社   Tên công ty: Yosakoi là  tên điệu múa được biểu diễn trong lễ hội Yosakoi nổi tiếng của Nhật Bản. Các lễ hội tại Nhật Bản thường hướng tới thần thánh hoặc những người đã khuất. Duy chỉ có lễ hội Yosakoi dành...
    Chi tiết