Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trường Duy tiên B- Hà Nam